วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพงานสืบสวน สอบสวน ป้องกันและปราบปรามอาซญากรรม ซึ่งเป็น
ภารกิจหลักของสถานีตำรวจและหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจ

ความต้องการระบบในภาพรวม

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องการระบบงานที่รองรับการป้อนข้อมูลเชิง ปฏิบัติ การด้านอาชญากรรมจากผู้ใช้ในสถานีลูกข่ายที่มีอำนาจในการสอบสวน และค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน สืบสวน สอบสวน และปัองกันปราบปรามอาชญากรรม จากผู้ใช้ในสถานีลูกข่ายต่างๆ สามารถออกแบบ รายงานเอกสาร รายงานสถิติความต้องการของสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความ ยืดหยุ่นและรองรับการพัฒนาระบบงานเพิ่มเติมในอนาคต อีกทั้งสามารถนำข้อมูลเชิงปฏิบัติงานมาปรับปรุง ไปสู่ข้อมูลเชิงบริหารได้ ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจมีความสามารถดังนี้

1.

สามารถสามารถจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุง ข้อมูลด้านงานอาชญากรรม จากหน่วยงานที่มีอำนาจใน การสอบสวน

2.

สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานอาชญากรรม จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

3.

สามารถนำข้อมูลด้านงานอาชญากรรม มาใช้วิเคราะห์ ประมวลผลเพื่อสนับสนุนงานด้าน ปฏิบัติการ ด้านบริหาร และด้านสถิติ

4.

สามารถควบคุม บันทึก และติดตามการใช้ทรัพยากรและข้อมูลของระบบ ตามสิทธิของผู้ใช้

5.

สามารถทำงานรวมกับข้อมูลในฐานข้อมูลระบบสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี อยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

6.

สามารถรองรับระบบงานอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

7.

ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในส่วนสถานีลูกข่ายต้องสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องเชื่อมโยงไปยังระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางผ่านเครือค่ายเฉพาะของสำนักงานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทำงานร่วมกับระบบงานทั้งหมดได้